Vážení zákazníci, rádi bychom Vám nabídli možnost nakupovat za zvýhodněné ceny se slevou 15%. V případě, že ještě nejste členem věrnostního programu Vitaklub, neváhejte a zaregistrujte se na našem eshopu. Pod Typem zákazníka zvolte možnost VitaKlub. :-)

Reklamace

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího VitaHarmony, s.r.o., Vyhlídka 809/39, 638 00 Brno bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. 
V případě, že zákazník zboží zakoupil jinde, než na eshopu: vitaminy-mineraly.cz nebo přímo na provozovně VitaHarmony, s.r.o., se sídlem Vyhlídka 809/39, 638 00 Brno, obrátí se na prodejce, u kterého zboží zakoupil.

Reklamaci lze uplatnit osobně nebo písemně na adrese sídla společnosti, elektronicky na emailu vitaharmony@vitaharmony.cz, telefonicky na tel. čísle 800 182 572 nebo pomocí elektronického formuláře - k vyplnění zde.

Kupující uvede své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na preferovaný způsob vyřízení reklamace (poskytnutí slevy na reklamované zboží nebo příští nákup, výměna zboží).

Nezvolí-li kupující preferovanou formu náhrady, vyhrazuje si prodávající právo určit formu sám.

Kupující je povinen prokázat nákup zboží - nejlépe dokladem o koupi, případně dokladem o zaplacení zboží. Lhůta pro vyřízení reklamace běží od okamžiku, kdy prodávající obdržel od kupujícího uplatnění (oznámení) reklamace na e-mail: vitaharmony@vitaharmony.cz nebo písemně na adresu: Vyhlídka 39, 638 00 Brno a reklamované zboží na stejné poštovní adrese. 

Lhůta pro vyřízení reklamace s preferovaným způsobem vyřízení formou slevy běží od okamžiku uplatnění (oznámení) reklamace a dodání fotodokumentace prokazující vadné plnění na výše uvedenou e-mailovou nebo poštovní adresu. 

Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být kompletní. Prodávající si vyhrazuje právo nepřevzít zásilky poslané na dobírku.

Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí.
Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy. Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.

Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení reklamace kupujícího informovat podle jeho požadavku e-mailovou zprávou.

U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.

 

REKLAMACE ZBOŽÍ POŠKOZENÉHO PŘEPRAVOU


Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží od přepravce, které je zjevně poškozeno, nebo je poškozen značným způsobem přepravní obal, který vyvolává důvodnou domněnku, že zboží uvnitř je poškozeno. Pokud bude kupující chtít přesto zboží převzít, je pracovník pošty nebo kurýrní služby povinen s kupujícím sepsat protokol o poškození zásilky. Na jeho základě potom, v případě poškození obsahu balíku, dopravce vyřídí reklamaci.
Pokud toto kupující neprovede, nenese prodávající za tyto škody odpovědnost.
V případě, že kupující po otevření balíku zjistí fyzické poškození zboží, které může být poškozeno působením dopravy, je třeba tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu (do 24 hod.) prodávajícímu, který bude kupujícího informovat o dalším postupu, a zároveň je třeba uplatnit reklamaci dle reklamačního řádu přepravce.
Při dodání poškozeného zboží má kupující nárok na dodání nového zboží, neboť závazek trvá, nebo může odstoupit od smlouvy z důvodu, že nemá již oprávněný zájem na pozdějším dodání zboží, kdy toto je povinen sdělit prodávajícímu současně s oznámením o dodání poškozeného zboží.